| Happy English » Speaking »

Cách dùng các động từ Feel, Look, Seem, Smell, Sound, & Taste

Một số động từ khiến bạn lúng túng khi sử dụng, đó là những động từ chỉ cảm giác như:feel, look, seem, smell, sound, & taste. Mời bạn tìm hiểu cách dùng của những động từ này.

Ta dùng các động từ feel, look, seem, smell, sound, & taste + adjective:

·           The silk scarf feels smooth.

·           The new James Bond movie looks interesting. Let’s go see it.

·           You seem tired. Are you ok?

·           Does this cheese smell strange to you?

·           That music sounds relaxing.

·           Jack said the steak in this restaurant tastes delicious.

Chúng ta cũng có thể dùng các từ trên với các trạng từ như so & too, và các từ hạn định như a little a bit, etc +  adjective:

·           The silk scarf feels so smooth.

·           The new James Bond movie looks so interesting. Let’s go see it.

·           You seem a little tired. Are you ok?

·           Does this cheese smell too strange to you?

·           That music sounds too relaxing. I might fall asleep.

·           The fried rice here tastes a bit salty.

Chúng ta có thể dùng những động từ này + like + an noun phrase, như sau:

·           The silk scarf feels like a dream.

·           The new James Bond movie looks like an interesting film. Let’s go see it.

·           This seems like a nice restaurant. Let’s go there.

·           This cheese smells like walnuts.

·           That music sounds like old pop music.

·           The fried rice here tastes like my mother’s fried rice.

Views: 5872 - Published on: 15:00 06|03|2013

Cùng chủ đề: Speaking »